Каква е разликата между ипотечен и жилищен кредит?

By | 20/10/2017

В социалното пространство доста често се споменават жилищните и ипотечните заеми, но не винаги тези две понятия се използват правилно. Голяма част от хората не знаят каква е разликата между тях и дали въобще има такава. Тази публикация ще се опита да даде повече яснота в този аспект.

„Жилищният заем” е задължение, при което едно лице тегли заем от банка, с цел да финансира своя план за закупуване на ново жилище. От тук следва, че заемът е целеви – предоставените от заемодателя средства се дават за покупка на нов дом и се плащат директно на собственика на жилището.

За такъв вид заеми младите семейства обикновено могат да се възползват от известни данъчни облекчения, след като заемодателя им изготви стандартизиран документ за покритите от тях задължения по месечните лихви.

От друга страна, терминът „ипотечен кредит” означава получаване, както на жилищен, така и на ипотечен кредит, тъй като се употребява за всякакви заеми, при които има наличие на обезпечение чрез ипотека. Дори, когато се купува жилище и банката учредява ипотека върху дома на един човек, този заем се нарича отново „ипотечен”.

Същевременно ипотечен заем е и този, при който един човек усвоява финансови средства от банково дружество за някакви свои планове, като предлага своя недвижима собственост като обезпечение.

Когато става въпрос за „ипотечен кредит” е добре да се разбере по-конкретно дали той касае случай за закупуване на дом или за потребителски заем за лични нужди, при който човек ипотекира жилището си.

При заемите от втория тип – ипотечните нецелеви заеми, при които банката е получила като гарант дома на клиента, логично има някои предимства. Те са с по-висок максимален размер, (който се определя от оценката на ипотекираното жилище), по-голям погасителен период и с по-малка лихва от стандартните потребителски кредити. Много хора избягват този вид заем поради липса на добра информираност и достатъчно висока финансова грамотност. Всъщност, този кредит, ако човек е сигурен, че ще го изплати в уговорения срок, може да осъществи по-големи планове като обзавеждане, цялостен ремонт и закупуване на по-скъпи обекти.